שאלות ותשובות - תכנית להפחתת זיהום
אוויר מתחבורה בעיר ירושלים

התוכנית “מנקים את העיר מזיהום אוויר” מקודמת בהובלת המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים. פרויקט זה הינו חלק מהתוכנית לצמצום זיהום האוויר מתחבורה בעיר ירושלים.

אזור מופחת פליטות הנו אזור בו מוגבלת כניסת כלי רכב מזהמים במטרה להפחית את זיהום האוויר מתחבורה.  ברחבי אירופה מופעלים יותר מ – 200 אזורים מופחתי פליטות בערים שונות הסובלות מזיהום אוויר גבוה.

ירושלים מצטרפת לחיפה שהפעילה את אזור מופחת הפליטות הראשון בארץ.

אזור מופחת הפליטות בירושלים כולל בשלב ראשון את מרכז העיר ( ראה מפה), ובשלב השני של הפרויקט את כל שטח העיר ירושלים. לצורך הפעלת התוכנית נחקק חוק עזר עירוני, האוסר על תנועה של כלי רכב מזהמים בעיר ירושלים בהתאם לשלבי הפרויקט.

לא, אלא אם הרכב מוגדר בסיווג משנה פרטי נוסעים. 

כן. רכב הנושא תג נכה אינו מחויב בהתקנת מסנן בכדי להיכנס לאזור מופחת פליטות בירושלים.

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על כלי רכב בעל רישיון רכב צבאי עד ליום 15 באפריל 2021.

לאחר מועד זה, החוק יחול גם על הרכבים הצבאיים המזהמים.

סוגי הרכבים

הגדרות רכב מזהם נקבעו כחלק מהתוכנית והן מופיעות בטבלה שלהלן:

בשלב הראשון רכב מזהם הנו –  

סוג רכב – כל רכב במשקל עצמי העולה על 3.5 טון

סוג מנוע – דיזל

שנת רישום – עד 2005 (כולל)

שלב שני רכב מזהם הנו –
רכב המוגדר ברישיון הרכב ברכב כ “רכב מזהם” (ראה דוגמאות לרישיון רכב)

 

*דירוג רמת זיהום האוויר שפולט רכבך מופיע ברישיון הרכב.

קיבלת מכתב כיוון שרכבך מוגדר כמזהם.

לשלב הראשון – חוק העזר העירוני קובע מהו רכב מזהם. במידה ורכבך מזהם על פי הוראות חוק העזר העירוני, לא תוכל/י להיכנס בשלב ראשון למרכז העיר. אלא אם יותקן ברכבך מסנן חלקיקים לצמצום זיהום האוויר

לשלב השני – תקנות אויר נקי קובעות מה הוא רכב מזהם. במידה ורכבך מוגדר כמזהם על פי תקנות אוויר נקי, בשלב השני של התכנית לא תוכל/י להיכנס לתחום ירושלים כולה, אלא אם יותקן ברכבך מסנן חלקיקים לצמצום זיהום האוויר.

שאלות ותשובות - התקנת מסנן חלקיקים להפחתת זיהום האוויר

על-פי התוכנית הכניסה לעיר הוגבלה בשני שלבים:
שלב ראשון – החל מחודש פברואר 2020 תיאסר כניסת רכבי דיזל מעל 3.5 טון, ששנת הרישום שלהם 2005 או ישנים יותר, אשר לא הותקן בהם מסנן חלקיקים להפחתת זיהום האוויר. למעט רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה בעת מילוי תפקידו, רכב של צבא הגנה לישראל במסגרת פעילות מבצעית או רכב הנושא תג נכה, כהגדרתו בחוק חניה לנכים; בשלב זה הכניסה תיאסר למרכז העיר ירושלים בלבד.
שלב שני – החל מיולי 2020, איסור כניסת רכבים יחול על כלל רכבי הדיזל המסווגים ברישיון הרכב כ- “רכב מזהם” אלא אם הותקן בהם מסנן חלקיקים להפחתת זיהום האוויר. למעט רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה בעת מילוי תפקידו, רכב של צבא הגנה לישראל במסגרת פעילות מבצעית או רכב הנושא תג נכה, כהגדרתו בחוק חניה לנכים בשלב זה הכניסה תיאסר לכל שטח העיר.
הוראות אלו לא יחולו על כלי רכב בעל רישיון רכב צבאי עד ליום 15 באפריל 2021.

 אם תרצה/י לנוע באזור מופחת פליטות בירושלים (מרכז העיר בשלב ראשון ובכל העיר בשלב שני) הנך חייב/ת להתקין מסנן לצמצום זיהום האוויר. אולם, אם אינך נכנס/ת לאזור מופחת פליטות בירושלים, אינך חייב/ת להתקין מסנן ברכבך.

קיימים מוסכים בפריסה ארצית בהם ניתן להתקין מסנן ולקבל סבסוד של כ-50% מעלות המסנן. הסבסוד ניתן על-ידי מהמשרד להגנת הסביבה והינו לזמן מוגבל. להלן שמות המוסכים שזכו במכרז של המשרד להגנת הסביבה בקישור הבא

לא.

ניתן לקבל את הסבסוד עבור התקנת המסנן רק במוסכים שזכו במכרז של המשרד להגנת הסביבה. ראה/י טבלה לעיל, יחד עם זאת, הנך רשאי להתקין מסנן ללא סבסוד בכל מוסך מורשה ובתנאי שהמסנן עומד בדרישת המשרד להגנת הסביבה.

שימו לב – הסבסוד לזמן מוגבל

לאפשרויות נוספות לקבלת סבסוד ראה: התוכנית לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל,תחת הכותרת: “זכאות להתקנת מסנני חלקיקים.” ניתן גם בטלפון: 8291 * או 03-5652401 או בדואר אלקטרוני[email protected]

עלות המסנן תלויה בסוג הרכב. ניתן לברר באחד מהמוסכים המופיעים בקישור הבא

לא. אין צורך באישור מהעירייה. המוסך שבו התקנת את המסנן ידווח על התקנת המסנן ישירות למשרד התחבורה. 

המסנן צריך לעמוד בדרישות ליבוא מסננים של משרד התחבורה.

שאלות ותשובות – אזור מופחת פליטות

יש מפה המתארת במדויק את גבולות אזור מופחת פליטות בשלב הראשון (יש לשים לב כי הרחובות התוחמים את האזורים כלולים גם הם באזור אסור לנסיעת רכבים מזהמים). ניתן לצפות במפה בקישור המצורף –  מפה אזור מופחת פליטות

בשלב השני – כל שטחה המוניציפאלי של ירושלים יהיה אזור מופחת פליטות.

כן. הכניסה של רכבים מזהמים לאזור מופחת פליטות אסורה 24 שעות ביממה.

כן. בשלב הראשון יוצבו תמרורים בכניסות לאזור המופחת פליטות, ובשלב השני יוצבו שלטים ותמרורים בכבישים המובילים אל העיר ירושלים. 

לא. בכל מקרה אין צורך באישור העירייה.

שאלות ותשובות – אכיפה

במידה ונכנסת לאזור מופחת פליטות ורכבך אינו עומדת בהוראות החוק, הנך עלול לקבל זימון לבית משפט מעיריית ירושלים ו/או הודעה קנס (ברירת משפט).

שאלות ותשובות – כלליות

בכל עת, תוכל לפנות למוקד העירוני לצורך הפעלת התוכנית בטלפון מספר 106