שאלות ותשובות - תכנית להפחתת זיהום
אוויר מתחבורה בעיר ירושלים

המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים מקדמים את התכנית הרב שנתית החדשה לצמצום זיהום אוויר מתחבורה בירושלים 2021 – 2026, אשר נועדה לצמצם את זיהום האוויר מפליטות כלי רכב ולשפר את איכות האוויר שנושמים הולכי הרגל ותושבי העיר ירושלים.

אזור מופחת פליטות הינו אזור בו מוגבלת כניסת כלי רכב מזהמים במטרה להפחית את זיהום האוויר מתחבורה. ברחבי אירופה מופעלים יותר מ־200 אזורים מופחתי פליטות בערים שונות הסובלות מזיהום אוויר גבוה.

כל תחום העיר ירושלים מוגדר כאזור מופחת הפליטותההגדרה הינה על בסיסי חוק עזר עירוני, האוסר על תנועה של כלי רכב מזהמים בעיר ירושלים.

כל רכב המוגדר ברישיון הרכב כרכב מזהם הינו רכב מזהם.

כן. רכב הנושא תג נכה אינו מחויב בהתקנת מסנן בכדי להיכנס לאזור מופחת פליטות בירושלים.

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על כלי רכב בעל רישיון רכב צבאי עד ליום 15 באפריל 2021.

לאחר מועד זה, החוק יחול גם על הרכבים הצבאיים המזהמים.

סוגי הרכבים
רכב מזהם הינו –
רכב המוגדר ברישיון הרכב ברכב כ “רכב מזהם” (ראה דוגמאות לרישיון רכב)

*דרגת הזיהום מופיעה ברישיון הרכב.קיבלת מכתב כיוון שרכבך מוגדר כמזהם.
תקנות אויר נקי קובעות מה הוא רכב מזהם. במידה ורכבך מוגדר כמזהם על פי תקנות אוויר נקי, לא תוכל/י להיכנס לתחום ירושלים כולה, אלא אם יותקן ברכבך מסנן חלקיקים לצמצום זיהום האוויר.

שאלות ותשובות - התקנת מסנן חלקיקים להפחתת זיהום האוויר

חל איסור כניסת רכבים על כלל רכבי הדיזל המסווגים ברישיון הרכב כ- “רכב מזהם” אלא אם הותקן בהם מסנן חלקיקים.
למעט רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה בעת מילוי תפקידו, רכב של צבא הגנה לישראל במסגרת פעילות מבצעית או רכב הנושא תג נכה, כהגדרתו בחוק חניה לנכים

 אם תרצה/י לנוע בירושלים, הנך חייב/ת להתקין מסנן לצמצום זיהום האוויר.
אולם, אם אינך נכנס/ת לירושלים או לאזורים מופחתי פליטות אחרים, אינך חייב/ת להתקין מסנן ברכבך.

קיימים מוסכים בפריסה ארצית בהם ניתן להתקין מסנן ולקבל סבסוד של כ-50% מעלות המסנן. הסבסוד ניתן על-ידי מהמשרד להגנת הסביבה והינו לזמן מוגבל. להלן שמות המוסכים שזכו במכרז של המשרד להגנת הסביבה בקישור הבא

לא.

ניתן לקבל את הסבסוד עבור התקנת המסנן רק במוסכים שזכו במכרז של המשרד להגנת הסביבה. ראה/י טבלה לעיל, יחד עם זאת, הנך רשאי להתקין מסנן ללא סבסוד בכל מוסך מורשה ובתנאי שהמסנן עומד בדרישת המשרד להגנת הסביבה.

שימו לב – הסבסוד לזמן מוגבל

לאפשרויות נוספות לקבלת סבסוד ראה: התוכנית לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל,תחת הכותרת: “זכאות להתקנת מסנני חלקיקים.” ניתן גם בטלפון: 8291 * או 03-5652401 או בדואר אלקטרוני[email protected]

עלות המסנן תלויה בסוג הרכב. ניתן לברר באחד מהמוסכים המופיעים בקישור הבא

לא. אין צורך באישור מהעירייה. המוסך שבו התקנת את המסנן ידווח על התקנת המסנן ישירות למשרד התחבורה.

המסנן צריך לעמוד בדרישות ליבוא מסננים של משרד התחבורה.

שאלות ותשובות – אזור מופחת פליטות

כל שטחה המוניציפאלי של ירושלים מוגדר כאזור מופחת פליטות.

כן. הכניסה של רכבים מזהמים לאזור מופחת פליטות אסורה 24 שעות ביממה.

כן. הוצבו שלטים ותמרורים בכבישים המובילים אל העיר ירושלים.

לא. בכל מקרה אין צורך באישור העירייה.

שאלות ותשובות – אכיפה

במידה ונכנסת לאזור מופחת פליטות ורכבך אינו עומדת בהוראות החוק, עיריית ירושלים תחל לאכוף את איסור כניסת הרכבים מזהמים לתחום ירושלים ויוטלו קנסות.

שאלות ותשובות – כלליות

בכל עת, תוכלו לפנות למוקד העירוני לצורך הפעלת התוכנית בטלפון מספר
02-531-4600
או בדואר אלקטרוני [email protected]