מפת אזור מופחת פליטות

החל מתאריך 21/10/2021 אסורה כניסה של כלי רכב מזהמים, לכל תחום העיר ירושלים, שהוגדר כאזור מופחת פליטות; ותמרורים האוסרים כניסת רכב מזהם הוצבו בכניסות לירושלים.
*”רכב מזהם” – רכב בדרגה ד’ “רכב מזהם” לפי תקנה 3א (4) לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע”ב–2012.